Language:
NetApp Certified Data Administrator
01-Overview_of_Certification_and_Required_Services/01_-_About_The_Certification_and_Course_Overview.flv 28.58 MB
01-Overview_of_Certification_and_Required_Services/02_-_Studying_For_the_Exam_And_Study_Materials.flv 18.00 MB
02-Demonstrate_Ability_To_Monitor_Availability_And_Performance/04_-_Installing_And_Configuring_Monitoring_Scripts_for_Amazon_EC2_Instances.flv 77.57 MB
02-Demonstrate_Ability_To_Monitor_Availability_And_Performance/06_-_Monitoring_EBS_For_Performance_And_Availability.flv 58.06 MB
02-Demonstrate_Ability_To_Monitor_Availability_And_Performance/03_-_Creating_CloudWatch_Alarms.flv 56.78 MB
...
14 Network Services/67 HTTP Server pt- 2.mp4 8.92 MB
18 The Boot Process/87 Runlevels pt- 2.mp4 8.51 MB
10 LVM/51 GUI LVM Management.mp4 8.11 MB
12 SELinux/57 Setting SELinux Contexts pt- 2.mp4 8.11 MB
19 System Recovery/90 Network Troubleshooting.mp4 7.86 MB
...
03 - VPC The Nitty Gritty Configuration.mp4 121.69 MB
18 - DNS Route 53 Configuration.mp4 121.10 MB
05 - VPC Configuring VPN Connections.mp4 112.00 MB
17 - DNS Understanding Route 53 Capabilities.mp4 103.28 MB
19 - IAM Understanding IAM Concepts.mp4 84.45 MB
...
01 Introduction/01 Welcome.flv 6.29 MB
01 Introduction/02 Practice Requirements.flv 3.51 MB
01 Introduction/03 Basic Installation.flv 7.09 MB
02 Kickstart Installations/04 Kickstart Files.flv 8.54 MB
02 Kickstart Installations/05 Installing RHEL with Kickstart.flv 2.82 MB
...
CBT Nuggets Check Point CCSA Certified Security Administrator NGX R65.iso.iso 751.24 MB
01 - NCSA Course Intro.mp4 20.78 MB
02 - Introduction to Data Storage.mp4 42.55 MB
03 - DAS vs. NAS vs. SAN.mp4 20.98 MB
04 - Exciting New Storage Technologies.mp4 22.18 MB
05 - Server Virtualization.mp4 40.73 MB
...
Sun Certified System Administrator for Solaris 10 Study Guide.rar.rar 4.65 MB
04 Kickstart Files.AVI 18.40 MB
57 Setting SELinux Contexts pt- 2.AVI 15.65 MB
67 HTTP Server pt- 2.AVI 15.17 MB
90 Network Troubleshooting.AVI 14.44 MB
51 GUI LVM Management.AVI 13.64 MB
...
01. Introduction/01-Introduction and Syllabus.flv 29.77 MB
01. Introduction/02-Registering for the Exam.flv 49.72 MB
02. Command Line/03-Editing Text Files on the Command line - echo cat redirection.flv 35.58 MB
02. Command Line/04-Editing Text Files on the Command line - vi vim uniq sort sed.flv 74.24 MB
02. Command Line/05-Manipulating Texy Files from the Command line.flv 39.94 MB
...
01. Introduction/02-Registering for the Exam.flv 49.72 MB
01. Introduction/01-Introduction and Syllabus.flv 29.77 MB
03. Filesystem and Storage/09-File Attributes.flv 51.43 MB
03. Filesystem and Storage/06-Archiving and Compressing Files and Directories.flv 70.00 MB
03. Filesystem and Storage/14-Mounting Networked Filesystems.flv 39.28 MB
...
02. Understand and Use Essential Tools/012. List Set and Change Standard ugo-rwx Permissions.mp4 105.02 MB
01. Introduction/002. Lab Servers And How To Follow Along.mp4 12.09 MB
02. Understand and Use Essential Tools/003. Access a shell prompt and issue commands with correct syntax.mp4 37.41 MB
02. Understand and Use Essential Tools/004. Use input-output Redirection.mp4 72.14 MB
02. Understand and Use Essential Tools/005. Use grep and Regular Expressions to Analyze Text.mp4 74.70 MB
...
LiveLessons Red Hat Certified System Administrator .txt.txt 255.00 B
Section 1 Thank you for taking this course! Find out what value you get immediately!/2.why-learn-linux.mp4 161.72 MB
Section 2 Installing RedHat or CentOS with minimal modifications to your current system/create-a-red-hat-virtual-machine-part-.mp4 121.60 MB
Section 5 Linux command line/8.yum-packet-manager-part-1.mp4 107.98 MB
Section 10 Network configuration/network-manager-and-network-configuration-part-1.mp4 105.67 MB
Section 5 Linux command line/3.finding-files-commands-_find-locate-upadtedb-man_.mp4 102.55 MB
...
Section 1 Introduction/01 Welcome.mp4 2.55 MB
Section 1 Introduction/02 About The Certification.mp4 8.99 MB
Section 1 Introduction/03 What Will Be Covered.mp4 6.44 MB
Section 1 Introduction/04 RHEL6 Vs RHEL7.mp4 18.46 MB
Section 10 Wrapping Up/01 Review.mp4 8.22 MB
...
VTC-Red.Hat.Certified.System.Administrator.RHCSA-JAVAPSYCHE.iso 463.56 MB
PluralSight AWS Certified Sysops Administrator Associate tutorialkhan.com.iso.iso 865.90 MB
Blue Coat Certified Proxy Administrator Course v3.2.1_Student Textbook.pdf 94.11 MB
Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) in Red Hat OpenStack LiveLessons.tgz 1.05 GB
60 - Redundancy with Route 53.mp4 123.53 MB
61 - Redundancy with Route 53 Part 2.mp4 115.43 MB
6 - Additional Security Tools.mp4 71.55 MB
53 - Monitoring ELB.mp4 93.21 MB
51 - Elastic Load Balancing Part 2.mp4 120.28 MB
...
10. Amazon S3 Website Hosting/10_01-Module Introduction.mp4 507.53 KB
06. EC2 Instance Types/06_01-Module Introduction.mp4 604.02 KB
12. Configuring Auto Scaling/12_01-Module Introduction.mp4 630.17 KB
16. RDS HA and Load Sharing/16_01-Module Introduction.mp4 680.96 KB
04. Working with Security Groups and NACLs/04_01-Module Introduction.mp4 773.99 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština