Language:
Lynda com wordpress
3. Создание записей/03_04_Расширенное форматирование текста.mp4 40.79 MB
3. Создание записей/03_06_Добавление изображений.mp4 40.03 MB
11. Поддержка и безопасность/11_03_Исправление неисправностей сайта.mp4 36.87 MB
10. За кулисами WordPress/10_02_Управление темами, плагинами и другими активами вручную.mp4 36.82 MB
3. Создание записей/03_13_Использование тега 'далее' и цитат.mp4 36.61 MB
...
00 Introduction/0001 Welcome.mov 12.38 MB
00 Introduction/0002 Using the exercise files.mov 813.16 KB
01 Getting to Know WordPress/0101 What is WordPress.mov 6.50 MB
01 Getting to Know WordPress/0102 Course progression Cloud hosting then self-hosting.mov 1.92 MB
01 Getting to Know WordPress/.DS_Store 6.00 KB
...
00. Introduction/0.1 Welcome.mov 8.18 MB
00. Introduction/0.1 Welcome.srt 1.44 KB
01. Getting to Know WordPress/1.1 What is WordPress.mov 10.31 MB
01. Getting to Know WordPress/1.2 Exploring the difference betweeen cloud hosting and self-hosting.mov 5.76 MB
01. Getting to Know WordPress/1.3 Using your own asset files.mov 526.48 KB
...
1. Getting to know WordPress/154417_01_01_XR15_whatis.mp4 8.23 MB
1. Getting to know WordPress/154417_01_02_XR15_confusion.mp4 3.97 MB
10. WordPress behing the Curtain/154417_10_01_XR15_understanding.mp4 14.03 MB
10. WordPress behing the Curtain/154417_10_02_XR15_backend.mp4 23.13 MB
11. Maintenance and Security/154417_11_01_XR15_update.mp4 10.13 MB
...
01 Creating a Child Theme from Scratch/01 What is a WordPress child theme.mov 27.00 MB
Exercise Files/Ex_Files_WP3_Child.zip 25.99 MB
08 Customizing the Index Pages/02 Changing the display of meta content (date, author, category, etc.).mov 22.46 MB
02 Theme-Building and Restyling Workflow/02 Establishing the theme restyling workflow.mov 22.08 MB
08 Customizing the Index Pages/05 Creating a post gallery with a custom category template.mov 21.55 MB
...
04 Posts/71212_04_05_SC11_images.mov 13.35 MB
04 Posts/71212_04_03_SC11_formatting.mov 13.07 MB
14 Basic Theme Hacks/71212_14_02_SC11_customheader.mov 12.81 MB
00 Introduction/71212_00_01_MM02_welcome1.mov 12.38 MB
08 The Appearance Tab/71212_08_04_SC11_menus.mov 11.64 MB
...
03 Building WordPress Theme/0314 Creating custom category pages.mov 24.38 MB
02 Converting Photoshop to HTML - CSS/0203 Starting the CSS Creating the header and basic style structure.mov 20.76 MB
01 From Spec to Photoshop/0104 Finishing the home page.mov 19.18 MB
02 Converting Photoshop to HTML - CSS/0202 Writing HTML code for the home page.mov 17.52 MB
02 Converting Photoshop to HTML - CSS/0204 Styling the Navigation panel.mov 15.48 MB
...
Lynda.com.Wordpress.3.Develop.a.Secure.Site.iso 330.20 MB
00 Introduction/0001 Welcome.mov 8.94 MB
00 Introduction/0002 Using the exercise files.mov 8.26 MB
01 From Spec to Photoshop/0101 Reviewing the client spec and deciding on WordPress.mov 12.95 MB
01 From Spec to Photoshop/0102 Reviewing assets and resources and creating a mood board.mov 12.83 MB
01 From Spec to Photoshop/0103 Building a home page mockup.mov 12.85 MB
...
04 Posts/71212_04_05_SC11_images.mov 13.35 MB
04 Posts/71212_04_03_SC11_formatting.mov 13.07 MB
14 Basic Theme Hacks/71212_14_02_SC11_customheader.mov 12.81 MB
00 Introduction/71212_00_01_MM02_welcome1.mov 12.38 MB
08 The Appearance Tab/71212_08_04_SC11_menus.mov 11.64 MB
...
00 Introduction/0001 Welcome.mov 9.46 MB
00 Introduction/0002 Using the exercise files.mov 537.14 KB
01 Getting Started/0104 Installing and configuring WordPress.mov 8.48 MB
01 Getting Started/0102 Installing WPI for Windows.mov 7.02 MB
01 Getting Started/0106 Setting up a PHP WordPress development environment.mov 6.54 MB
...
00 Introduction/71212_00_01_MM02_welcome1.mov 12.38 MB
00 Introduction/71212_00_02_SC11_exfiles.mov 813.16 KB
01 Getting to Know WordPress/71212_01_01_SC11_whatis.mov 6.50 MB
01 Getting to Know WordPress/71212_01_02_SC11_progression.mov 1.92 MB
02 Getting Started with WordPress.com/71212_02_01_SC11_setup.mov 5.68 MB
...
00 Introduction/01 Welcome.mov 4.33 MB
00 Introduction/02 Using the exercise files.mov 3.33 MB
01 Getting Started/01 Backing up your site.mov 11.88 MB
01 Getting Started/02 Restoring your site.mov 14.08 MB
01 Getting Started/03 Keeping your site up to date.mov 9.61 MB
...
1 - Considerations for Starting an Online Store/06. Greatness and craziness Some examples from the web.mov 52.27 MB
1 - Considerations for Starting an Online Store/03. Reaching your customer.mov 14.49 MB
0 - Introduction/02. What to know before you start this course.mov 12.04 MB
0 - Introduction/01. Welcome.mov 11.99 MB
1 - Considerations for Starting an Online Store/01. What, who, and how.mov 9.63 MB
...
Lynda.com - WordPress Tutorial.rar 5.07 GB
Lynda.com - WordPress 3.0 Essential Training.rar.rar 437.16 MB
04 Improving Security with Plug-Ins/07 Detecting hacks.mov 29.37 MB
02 Security Essentials/03 Choosing trusted plug-ins and themes.mov 24.41 MB
01 Getting Started/02 Restoring your site.mov 14.08 MB
06 Applying Best Practices/02 Auditing your site.mov 13.45 MB
05 Advanced Tips and Tricks/06 Protecting your RSS feeds.mov 13.22 MB
...
03 Building WordPress Theme/0314 Creating custom category pages.mov 24.38 MB
02 Converting Photoshop to HTML - CSS/0203 Starting the CSS Creating the header and basic style structure.mov 20.76 MB
01 From Spec to Photoshop/0104 Finishing the home page.mov 19.18 MB
Exercise Files/Ex_Files_WP3_Cust_Themes.zip 18.43 MB
02 Converting Photoshop to HTML - CSS/0202 Writing HTML code for the home page.mov 17.52 MB
...
00 Introduction/0001 Welcome.mov 12.38 MB
00 Introduction/0002 Using the exercise files.mov 813.16 KB
01 Getting to Know WordPress/.DS_Store 6.00 KB
01 Getting to Know WordPress/0101 What is WordPress.mov 6.50 MB
01 Getting to Know WordPress/0102 Course progression Cloud hosting then self-hosting.mov 1.92 MB
...
00 Introduction/0001 Welcome.mov 8.94 MB
00 Introduction/0002 Using the exercise files.mov 8.26 MB
01 From Spec to Photoshop/0104 Finishing the home page.mov 19.18 MB
01 From Spec to Photoshop/0101 Reviewing the client spec and deciding on WordPress.mov 12.95 MB
01 From Spec to Photoshop/0103 Building a home page mockup.mov 12.85 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština