Language:
Lynda com Building a Commercial Soundtrack in Audition
2. Importing and Editing Elements/124069_02_03_SC02_SFX.mov 23.83 MB
2. Importing and Editing Elements/124069_02_01_SC12_VO.mov 18.16 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_03_SC12_Mastering.mov 15.23 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_02_SC12_Ducking.mov 14.81 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_01_SC12_Automation.mov 11.69 MB
...
2. Importing and Editing Elements/124069_02_03_SC02_SFX.mov 23.83 MB
2. Importing and Editing Elements/124069_02_01_SC12_VO.mov 18.16 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_03_SC12_Mastering.mov 15.23 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_02_SC12_Ducking.mov 14.81 MB
3. Mixing and Delivering/124069_03_01_SC12_Automation.mov 11.69 MB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.25 KB
syn-lybacstia.sfv 1.14 KB
syn-lybacstia.rar 10.00 MB
syn-lybacstia.r11 9.97 MB
syn-lybacstia.r10 10.00 MB
...
11 Goodbye/11_01-goodbye.flv 2.98 MB
Exercise Files/Ex_Files_ WinGame_HTML_JScript.zip 397.61 MB
00 Introduction/00_01-intro.flv 5.19 MB
00 Introduction/00_02-exfiles.flv 1.51 MB
06 Touch Support/06_01-touch.flv 4.26 MB
...
Lynda.com.Building.a.Windows.Store.Game.Using.HTML.and.JavaScript-iNKiSO.iso 675.87 MB
lc_barspd-qsr.r00 47.68 MB
lc_barspd-qsr.r01 47.68 MB
lc_barspd-qsr.r02 47.68 MB
lc_barspd-qsr.r03 47.68 MB
lc_barspd-qsr.r04 47.68 MB
...
Lynda com Creating a First Website in Dreamweaver CC 2017 [AndroGalaxy].iso 571.30 MB
Lynda com Creating a First Website in Dreamweaver CC 2017 [AndroGalaxy].iso 571.30 MB
hcg.nfo 5.32 KB
hcg_lfws.r00 14.31 MB
hcg_lfws.r01 14.31 MB
hcg_lfws.r02 14.31 MB
hcg_lfws.r03 14.31 MB
...
Exercise Files.zip 483.88 MB
02 Document Setup and Strategy/02_02-margins.mp4 28.35 MB
06 Finessing Text/06_03-widowsandorphans.mp4 27.73 MB
05 Working with Images/05_05-fixingspacing.mp4 25.29 MB
07 Creating the Front Matter/07_01-title.mp4 24.18 MB
...
Exercise Files/Ch01/02/hank_finished.max 3.24 MB
Exercise Files/Ch01/03/hank_halfbody.max 328.00 KB
Exercise Files/Ch01/03/hank_simplebody.max 444.00 KB
Exercise Files/Ch01/04/hank_simplebody.max 348.00 KB
Exercise Files/Ch01/05/hank_reference.png 422.84 KB
...
00.02.Adding.Power.to.Templates/97576_02_05_SC11_StyleSets.mov 16.89 MB
00.02.Adding.Power.to.Templates/97576_02_04_SC01_FieldCodes.mov 16.06 MB
00.02.Adding.Power.to.Templates/97576_02_02_SC11_MacrosQAT.mov 14.98 MB
00.02.Adding.Power.to.Templates/97576_02_06_SC11_Organizers.mov 14.79 MB
00.03.Global.Workgroup.and.Add.in.templates/97576_03_02_SC11_Backup.mov 14.46 MB
...
Exercise Files/alice_final.indd 33.53 MB
Exercise Files/alice_epub.indd 30.93 MB
Exercise Files/~Alice's_Adventures_in_Wonderland_final Folder/Alice's_Adventures_in_Wonderland_final.indd 29.81 MB
02 Document Setup and Strategy/02_02-margins.mp4 28.35 MB
06 Finessing Text/06_03-widowsandorphans.mp4 27.73 MB
...
i-lcdahira.r12 47.68 MB
i-lcdahira.r00 47.68 MB
i-lcdahira.r01 47.68 MB
i-lcdahira.r02 47.68 MB
i-lcdahira.r03 47.68 MB
...
Ex_Files_LP_Remix.zip 582.78 MB
6. Enhancing the Arrangement with Vocal Samples and Transitional Sounds/01 Creating vocal samples and transitional sounds.mov 28.60 MB
7. Completing the Arrangement and Creating a Final Mix/03 Mixing synths and transitional sounds.mov 27.72 MB
4. Programming Synth Parts/01 Choosing foundational synth parts and sounds.mov 23.86 MB
5. Building the Arrangement/02 Arranging your track.mov 22.81 MB
...
LRSILP.part06.rar 95.37 MB
LRSILP.part02.rar 95.37 MB
LRSILP.part03.rar 95.37 MB
LRSILP.part04.rar 95.37 MB
LRSILP.part05.rar 95.37 MB
...
lba3gis-xqzt.nfo 1.01 KB
lba3gis-xqzt.r00 47.68 MB
lba3gis-xqzt.r01 47.68 MB
lba3gis-xqzt.r02 47.68 MB
lba3gis-xqzt.r03 47.68 MB
...
00. Introduction/00 01. Welcome.f4v 7.07 MB
00. Introduction/00 02. What you should know before watching this course.f4v 5.05 MB
00. Introduction/00 03. Using the exercise files.f4v 1.11 MB
01. Setting Up a Project/01 01. Reviewing the project requirements.f4v 3.75 MB
01. Setting Up a Project/01 02. Creating multiple levels.f4v 20.85 MB
...
01 Introduction/001 Introduction.mp4 2.11 MB
01 Introduction/002 5 Benefits of Facebook Messenger Chatbots.mp4 11.97 MB
01 Introduction/quizzes/001 Quiz 1.html 3.59 KB
02 Familarizing Yourself with the Dashboard/003 Welcome Message Default Answer Blocks.mp4 7.24 MB
02 Familarizing Yourself with the Dashboard/004 Gallery List Plugins.mp4 11.21 MB
...
Lynda.com - Designing a Logo Hands-On Workshop.uif 292.48 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština