Language:
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC]
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Art/Box_01.jpg 1.27 MB
Art/Box_02.jpg 505.04 KB
Art/Box_03.jpg 889.13 KB
Art/Box_04.jpg 533.11 KB
Art/Box_05.jpg 641.88 KB
Art/Box_06.jpg 555.26 KB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Back.jpg 2.33 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Booklet (1-4).jpg 2.10 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Booklet (2-4).jpg 2.50 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Booklet (3-4).jpg 1.66 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Booklet (4-4).jpg 2.09 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - CD.jpg 704.78 KB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Front.jpg 1.04 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Inlay.jpg 1.35 MB
CD1/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 1 Big Brother & Holding Company) - Inside.jpg 1.06 MB
CD1/01 - Janis Joplin - Bye, Bye Baby.flac 16.21 MB
CD1/02 - Janis Joplin - Easy Rider.flac 15.05 MB
CD1/03 - Janis Joplin - Intruder.flac 15.53 MB
CD1/04 - Janis Joplin - Light Is Faster Than Sound.flac 16.67 MB
CD1/05 - Janis Joplin - Call On Me.flac 15.80 MB
CD1/06 - Janis Joplin - Women Is Losers.flac 13.87 MB
CD1/07 - Janis Joplin - Blindman.flac 15.88 MB
CD1/08 - Janis Joplin - Down On Me.flac 13.33 MB
CD1/09 - Janis Joplin - Caterpillar.flac 15.09 MB
CD1/10 - Janis Joplin - All Is Loneliness.flac 14.98 MB
CD1/11 - Janis Joplin - Coo Coo (Single).flac 12.02 MB
CD1/12 - Janis Joplin - The Last Time (Single).flac 13.98 MB
CD1/13 - Janis Joplin - Call On Me (Alternate Take).flac 15.91 MB
CD1/14 - Janis Joplin - Bye, Bye Baby (Alternate Take).flac 16.22 MB
CD1/dBpwr.jpg 322.15 KB
CD1/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.txt 16.69 KB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Back.jpg 1.98 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Booklet (1-4).jpg 4.00 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Booklet (2-4).jpg 2.57 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Booklet (3-4).jpg 2.11 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Booklet (4-4).jpg 2.97 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - CD.jpg 881.75 KB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Front.jpg 2.41 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Inlay.jpg 1.35 MB
CD2/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 2 Cheap Thrills) - Inside.jpg 2.11 MB
CD2/01 - Janis Joplin - Combination of the Two.flac 35.99 MB
CD2/02 - Janis Joplin - I Need a Man to Love.flac 31.52 MB
CD2/03 - Janis Joplin - Summertime.flac 23.64 MB
CD2/04 - Janis Joplin - Piece of My Heart.flac 24.34 MB
CD2/05 - Janis Joplin - Turtle Blues.flac 24.88 MB
CD2/06 - Janis Joplin - Oh, Sweet Mary.flac 24.40 MB
CD2/07 - Janis Joplin - Ball and Chain.flac 53.11 MB
CD2/08 - Janis Joplin - Roadblock (Studio Outtake).flac 32.65 MB
CD2/09 - Janis Joplin - Flower in the Sun (Studio Outtake).flac 17.80 MB
CD2/10 - Janis Joplin - Catch Me Daddy (Live).flac 33.60 MB
CD2/11 - Janis Joplin - Magic of Love (Live).flac 22.86 MB
CD2/dBpwr.jpg 298.75 KB
CD2/Janis Joplin - Cheap Thrills.txt 13.34 KB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Back.jpg 1.87 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Booklet (1-4).jpg 3.98 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Booklet (2-4).jpg 2.54 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Booklet (3-4).jpg 2.44 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Booklet (4-4).jpg 2.80 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - CD.jpg 1.00 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Front.jpg 1.85 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Inlay.jpg 1.85 MB
CD3/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 3 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!) - Inside.jpg 2.32 MB
CD3/01 - Janis Joplin - Try (Just a Little Bit Harder).flac 24.64 MB
CD3/02 - Janis Joplin - Maybe.flac 21.89 MB
CD3/03 - Janis Joplin - One Good Man.flac 25.16 MB
CD3/04 - Janis Joplin - As Good As You've Been To This World.flac 35.10 MB
CD3/05 - Janis Joplin - To Love Somebody.flac 31.30 MB
CD3/06 - Janis Joplin - Kozmic Blues.flac 27.16 MB
CD3/07 - Janis Joplin - Little Girl Blue.flac 21.68 MB
CD3/08 - Janis Joplin - Work Me, Lord.flac 38.58 MB
CD3/09 - Janis Joplin - Dear Landlord (Bonus - Session Outtake).flac 16.92 MB
CD3/10 - Janis Joplin - Summertime (Bonus - Woodstock '69).flac 34.48 MB
CD3/11 - Janis Joplin - Piece Of My Heart (Bonus - Woodstock '69).flac 26.39 MB
CD3/12 - Janis Joplin - Radio Jingle (Bonus - Original album promo).flac 3.12 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Back.jpg 2.42 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Booklet (1-4).jpg 3.45 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Booklet (2-4).jpg 2.84 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Booklet (3-4).jpg 1.86 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Booklet (4-4).jpg 2.15 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - CD.jpg 761.86 KB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Front.jpg 1.43 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Inlay.jpg 1.76 MB
CD4/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 4 Pearl) - Inside.jpg 1.98 MB
CD4/01 - Janis Joplin - Move Over.flac 24.17 MB
CD4/02 - Janis Joplin - Cry Baby.flac 24.32 MB
CD4/03 - Janis Joplin - A Woman Left Lonely.flac 20.36 MB
CD4/04 - Janis Joplin - Half Moon.flac 24.99 MB
CD4/05 - Janis Joplin - Buried Alive in the Blues.flac 15.84 MB
CD4/06 - Janis Joplin - My Baby.flac 23.32 MB
CD4/07 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee.flac 27.68 MB
CD4/08 - Janis Joplin - Mercedes Benz.flac 8.84 MB
CD4/09 - Janis Joplin - Trust Me.flac 20.24 MB
CD4/10 - Janis Joplin - Get It While You Can.flac 21.19 MB
CD4/11 - Janis Joplin - Tell Mama (Live).flac 38.10 MB
CD4/12 - Janis Joplin - Little Girl Blue (Live).flac 20.71 MB
CD4/13 - Janis Joplin - Try (Just a Little Bit Harder) (Live).flac 40.64 MB
CD4/14 - Janis Joplin - Cry Baby (Live).flac 37.30 MB
CD4/dBpwr.jpg 311.91 KB
CD4/Janis Joplin - Pearl.txt 16.59 KB
CD5/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 5 Rare Pearls) - Back.jpg 1.04 MB
CD5/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 5 Rare Pearls) - CD.jpg 257.31 KB
CD5/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 5 Rare Pearls) - Front.jpg 1.73 MB
CD5/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 5 Rare Pearls) - Inlay.jpg 1.88 MB
CD5/Art/Janis Joplin - Box Of Pearls (CD 5 Rare Pearls) - Inside.jpg 1.59 MB
CD5/01 - Janis Joplin - It's a Deal (Studio Outtake).flac 14.05 MB
CD5/02 - Janis Joplin - Easy Once You Know How (Studio Outtake).flac 23.39 MB
CD5/03 - Janis Joplin - Maybe (Live).flac 24.54 MB
CD5/04 - Janis Joplin - Raise Your Hand (Live).flac 32.86 MB
CD5/05 - Janis Joplin - Bo Diddley (Live).flac 33.49 MB
CD5/Janis Joplin - Box Of Pearls Bonus Disc, Rare Pearls.txt 6.75 KB
Liên quan
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.37 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.34 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.35 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].mp3 303.63 MB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.32 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.30 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].mp3 560.71 MB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.34 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls (1999 Legacy 5CD Remaster) [FLAC].flac 1.96 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština